dcshoap@gmail.com 发布的内容共有1

  • 尋找2008年9月在安徽出生的女孩的親生父母。帶到南京兒童醫院。我從母親那裡得到了趙小蘭的出生名。她被帶到南京孤兒院,2009年我們收養了一個美國家庭。


    Xúnzhǎo 2008 nián 9 yuè zài ānhuī chūshēng de nǚhái de qīnshēng fùmǔ. Dài dào nánjīng értóng yīyuàn. Wǒ cóng mǔqīn nàlǐ dédàole zhàoxiǎolán de chūshēng míng. Tā bèi dài dào nánjīng gū'ér yuàn,2009 nián wǒmen shōuyǎngle yīgè měiguó jiātíng.

1